Belbin-féle csapattag - típus kérdőív

Útmutató: Az alábbi kérdőív 7 részből áll. Minden rész egy megkezdett mondatot, és annak 8 féle befejezését tartalmazza. Minden egyes résznél tíz pontot osszon szét az egyes mondatbefejezések között aszerint, hogy melyik írja le legtalálóbban az Ön viselkedését. A pontokat bármilyen arányban eloszthatja: akár az összes válasz mellé írhat pontokat (a tíz pontot szétosztva), de közülük egyre is adhat tíz pontot.

Teszteredmény:

EL

SE ÖT

FO HE

CS ME

Össz: Még nincs kiosztva az összes pont.

A pontszámok rövid értelmezése:

A legtöbb pontot kapott funkció lesz az, amelyben a csapatmunka során a leginkább sikeresnek bizonyulhat. A második legmagasabb pontszám másodlagos csoportszerepét jelzi, amelyet szintén be tud tölteni, ha az elsőre nincs szükség.

A két legalacsonyabb pontszám azokhoz a funkciókhoz tartozik, amelyek betöltésére valószínűleg kevéssé alkalmas. Ahelyett, hogy ezeket pótolni próbálná, keressen olyan munkatársakat, akik ebből a szempontból tehetségesebbek.A Vállalatépítő

fegyelmezett személyiség. Lelkiismeretes, tisztában van kötelességeivel, fejlett énképpel rendelkezik, belülről irányított. Bizonyos értelemben makacs személyiség. Gyakorlatias gondolkodású, megbízik másokban, toleráns velük szemben és végül konzervatív abban az értelemben, hogy tiszteletben tartja a fennálló viszonyokat és gondolkodásmódot. A követelményekhez igazodik, elfogadja a korlátokat. Erős igénye van a rendezett viszonyokra. Az elvi elképzelések alapján cselekvési programot készít és gondoskodik a közös tervek szisztematikus és hatékony végrehajtásáról. Fontos tulajdonsága, hogy a vállalat érdekében dolgozik, és nem a saját érdekeit tekinti elsődlegesnek. A közös célkitűzésekkel úgy azonosul, mintha azok morális természetűek lennének. Sosem jutna eszébe azért nem elvégezni a feladatát, mert nem érdekli, vagy mert nincs kedve hozzá. Sok Vállalatépítő együtt nem alkot jó csoportot. Kísérleti helyzetben koncentráltan, komoly erőfeszítéssel dolgoznak, de eredeti ötlet nélkül. Emellett rugalmatlannak bizonyultak, miután rögzítették az irányelveket, nemigen voltak hajlandóak ezeken változtatni. Ragaszkodtak ahhoz, amit egyszer elindítottak, és zavar keletkezett, ha a terveket módosítani kellett.

Jellemzői: konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható.

Előnyös tulajdonságai: jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, kemény munkához szokott, fegyelmezett.

Lehetséges hibái: kissé rugalmatlan, kevéssé fogékony az új ötletek iránt.

Az Elnök

sikeres irányító. Megbízik az emberekben, féltékenység és gyanakvás nélkül elfogadja őket. Erős a hatalomgyakorlásra való törekvése, morális elkötelezettsége a külső célok iránt. Tekintéllyel rendelkezik. A viták során nyugodt, nem jön zavarba, realista módon gondolkodik, fegyelmezett. Megvan benne az extrovertáltakra jellemző lelkesedés, amely motiváló erővel bír, társas kapcsolataiban azonban távolságtartó. Olyan személy, akit nem befolyásol a csoport, mint egész. Olyan ember, aki toleráns ahhoz, hogy mindenkit meghallgasson, de elég erős, hogy ne fogadjon el minden tanácsot. Ő az, aki tudja, hogyan kell a rendelkezésre álló erőforrásokat felhasználni, ha emberekkel kell bánni, kivételes alkalmazkodóképességről tesz tanúbizonyságot. Mindig ura marad a helyzetnek, saját belátásai alapján ítél, állandóan szem előtt tartva, hogy az adott körülmények milyen lépéseket kívánnak meg. A jó Elnök átlagos intellektussal rendelkezik. Kísérletek szerint a kevésbé intelligens Elnök vagy kimaradt a vitákból (mert nem sikerült megértenie az egyes javaslatok lényegét, és az érveket), vagy mindenáron kézben tartotta az irányítást, és saját, túlságosan egyszerű elképzelései alapján hozta meg a döntést. A túlságosan intelligens Elnök által vezetett kísérleti csoportok is viszonylag gyengén teljesítettek. Az összetett problémák túlságosan elvonták a figyelmét, egymaga irányította a dolgok menetét, a csoporttal való kommunikáció akadozott.

Jellemzői: nyugodt, biztos magában, kellő önuralommal rendelkezik.

Előnyös tulajdonságai: képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemei alapján értékelni, célorientált.

Lehetséges hibái: átlagosan kreatív és intelligens.

A Serkentő

aktív, extrovertált személyiség. A csapatmunkához szokott személyekkel ellentétes tulajdonságokkal rendelkezik. Provokál, vitatkozik, türelmetlen, gyakran érzi úgy, hogy kudarcot vallott. Kissé erőszakos természetű, örül a harcnak, amelyben győzni akar. Ha veszt, akár a szabályokat is kétségbe vonja, ha lehetőség nyílik rá, akár jogosulatlan előnyre is szert akar tenni. Ha már nem kell a győzelemre koncentrálnia, akkor (a csoport gyenge teljesítménye után intenzívebben) foglalkozik a tanulságokkal is. Jó felfogóképességgel rendelkezik, de nem túl alapos, makacs, érzelemvezérelt, aki hevesen reagál a kudarcokra, ugyanakkor nem tart másoktól, nem jön zavarba. A Serkentők által vezetett csoportnak nincs más választása, mit az aktív munkálkodás. Ha a tagok hajlamosak voltak ölbe tett kézzel kivárni, hogyan alakulnak az események, a Serkentő közreműködése egyensúlyt teremtett, és javította a teljesítményt. A lelassult rendszert lendületbe hozza, és ha kell, más célok felé irányítja. Ha a Serkentő természetes aktivitása, állhatatossága és érdekérvényesítő képessége kellő mozgásteret kap, sikeres irányítója lehet a teamnek.

Jellemzői: aktív, dinamikus.

Előnyös tulajdonságai: küzd a cselekvésképtelenség, a hatékonyság hiánya, az önelégültség, az önáltatás ellen.

Lehetséges hibái: ingerültségre, türelmetlenségre és erőszakra hajlamos.

Az Ötletgyártó

a legkreatívabb csoporttag. Új elképzeléseket és stratégiákat dolgoz ki azoknak a problémáknak a megoldására, amelyekkel a csoportnak szembe kell néznie. Hajlamos módosítani a feladatot, melyet kijelölnek számára, gyakran előfordul, hogy egyszerűen nem érdekli a kiadott probléma. Előfordul, hogy felületességre utaló hibákat követ el, a részletek nem kötik le a figyelmét. Inkább introvertált személyiség, akire az ész és az eredetiség fogalmak illenek, gyakran zárkózott csodabogárnak, hóbortos zseninek tartják. Az Ötletgyártó akkor leghasznosabb a csoport számára, ha felismerik képességeit, megfelelő szerepet és tág működési teret biztosítanak számára, de emellett folytonosan a közös célkitűzésének irányába terelgetik, nem engedve, hogy meddő gondolatmenetekbe bonyolódjék. A vállalatoknál nagy érték, de csak abban az esetben, ha hasonló kaliberű elmében partnerre lel (pl. egy erős Elnök, aki vállalja a valódi felelősséget).

Jellemzői: individualista, komoly gondolkodású, új utakat keres.

Előnyös tulajdonságai: a szellem embere, képzeletgazdag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik.

Lehetséges hibái: a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formaságokkal.

A Forrásfeltáró

kifejezetten extrovertált, az Ötletgyártóhoz hasonlóan kreatív személyiség. Legfőbb erénye, hogy fogékony az új ötletekre, ám ezek nem csak saját elképzelések voltak, hanem főképp a társak ötlettöredékeit képes összegyűjteni és továbbfejleszteni. A csoporton kívüli erőforrások felkutatása ideális feladat számára. Ha valamit meg akar tudni, mások közreműködését veszi igénybe. Minden elérhető és látszólag elérhetetlen információt begyűjt. Alkalmazkodó, élelmes, rugalmas, nagy ismeretségi körrel bír. Folyton érdeklődik, tudni akarja, mi történik, keresi mások társaságát, és jó kérdéseket igyekszik feltenni nekik. A Forrásfeltáró olyan személy, aki „soha nincs a szobájában, vagy, ha ott van, akkor telefonál”. Néha talán kissé öntörvényűen „vadászik”. A kapcsolatteremtő munka lehetőséget biztosít számára, hogy új javaslatokkal álljon elő, könnyen megtalálja helyét a teamben.

Jellemzői: extravertált, törekvő, érdeklődő, kommunikatív.

Előnyös tulajdonságai: jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihívásoknak.

Lehetséges hibái: a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklődését.

A Helyzetértékelő

megfontolt, komoly gondolkodású, természeténél fogva mentes a túlzott lelkesedéstől. Lassan hozza meg döntéseit, szereti többször átgondolni a dolgokat, minden tényezőt figyelembe vesz. A képzeletgazdagság nem erőssége, viszont ritkán téved. Kevéssé teljesítmény-orientált, alulmotiváltnak is nevezhető. Ez azonban gyakran komoly előnyök forrása: a motiváltság nem befolyásolja a véleményalkotás folyamatát, elfogulatlan, képes a problémákat bizonyos távolságból szemlélni. Ítélőképességét az érzelmi ráhatás és az előítéletek nem homályosítják el. A lehetőségek mindegyikét alaposan szemügyre veszi, minden javaslatot megfontol, egyetlen ellenvetést sem hagy figyelmen kívül, a legkevésbé ígéretes lehetőséget sem veti el részletes megvitatás nélkül. Külső szemlélő számára kissé száraz, unalmas, túlságosan kritikus. Optimális szerep számára a nagy horderejű döntések. Minél több javaslat van terítéken, minél bonyolultabb a döntési mechanizmus, annál nagyobb a szerepe a csoportban. Azokban a helyzetekben, feladatkörökben érzi legjobban magát, ahol a siker, illetve a kudarc viszonylag kisszámú, de annál nagyobb horderejű döntésen múlik.

Jellemzői: megfontolt, érzelmek nélkül, józanon ítél.

Előnyös tulajdonságai: jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias.

Lehetséges hibái: alulmotivált, másokat sem inspirál.

A Csapatjátékos

jellegzetes tagja a csoportoknak: képes odafigyelni másokra, elhárítja a súrlódásokat, a nehezen kezelhető emberek erőfeszítéseit a csoport javára fordítja. Tevékenysége következtében javul az általános morál. Nem ritkán megtalálható a felső vezetők között is, főképp, ha a környezet konfliktussal teli, ahol szükség van taktikai, diplomáciai érzékére, mások iránti figyelmére. Részvételével olajozottabban mennek a dolgok, szorosabb az együttműködés, jobb a munkamorál. Vezetőként az erőszak helyett a rábeszélés eszközét alkalmazza inkább. Társas kapcsolatai szempontjából inkább az extrovertáltakhoz hasonlít, viszont kevésbé törekszik hatalmi pozíciók megszerzésére. Másokban megbízó, érzékeny személyiség.

Jellemzői: társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny.

Előnyös tulajdonságai: jól reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a csapatszellemet.

Lehetséges hibái: a kritikus pillanatokban határozatlan.

A Megvalósító

: gyakran észlelt probléma a csoportos munkavégzés kapcsán, hogy egy-egy apró hiba felborítja az egész, alaposan felépített stratégiát, ahogy az angol közmondás tartja: „A csatát egy ló miatt, a lovat egy patkó miatt, a patkót egy szög miatt vesztették el”. A csapatmunka során a Megvalósító az, aki figyel a részletekre, megvan benne az a képesség, hogy a feladatokat, melyeket elkezdett, be is fejezi. A Megvalósító funkciójának betöltetlensége több ízben jár azzal a következménnyel, hogy egyes csoportok a célegyenesben vallanak kudarcot. Előre tud tervezni, biztosítja, hogy semmit ne hagyjon figyelmen kívül a csoport, a részletes terv minden célkitűzése teljesüljön. Fegyelmezett, önmagán uralkodni képes személyiség, társai nyugodtnak tartják, olyannak, akit nem lehet kihozni a sodrából. Többre értékeli a kitartó erőfeszítést, a túlélés képességét, a következetességet, mint a látványos sikert. A Megvalósító nem csak önmaga, hanem az egész csoport érdekében teljesít.

Jellemzői: precíz, rendszerető, lelkiismeretes.

Előnyös tulajdonságai: tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezetlenül.

Lehetséges hibái: csekélységek miatt aggódik, nem tudja elengedni magát.